Ơn gọi chủng sinh

ThayMartinoTrong.jpg Thầy chủng sinh Martinô Nguyễn ĐứcTrọng
- Sinh 11/12/1985
- Vào ĐCV thánh Giuse ngày 05/10/2010
ThayPhanxicoHoa.jpg Thầy chủng sinh Phanxicô Xaviê Đoàn Hữu Hòa
- Sinh 18/05/1985
- Vào ĐCV thánh Giuse ngày 03/09/2012
tung_1-(Copy).JPG Thầy chủng sinh Giuse Nguyễn Mạnh Tùng
- Sinh 12/01/1985
- Vào ĐCV thánh Giuse ngày 03/09/2013
ThayDaminhNguyen.jpg Thầy chủng sinh Đaminh Lê Công Nguyên.
- Sinh 20/05/1989
- Vào ĐCV thánh Giuse ngày 03/09/2013