Giáo họ Vinhsơn

Thời kỳ Lm. Giuse Trần Văn Nghị (1991 - 2002)
Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chừa - trùm Chánh
Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Nhâm - trùm Phó
Ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Nguồn
Thời kỳ Lm. Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng (2002 - 2015)
  • Giai đoạn I
Ông Phanxicô Xaviê Mỹ - Trưởng
Ông Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Bình - Phó
Ông Đaminh Nguyễn Quang Thiều
Ông Đaminh Ngô Văn Thiết
  • Giai đoạn II
Ông Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Bình - Trưởng
Ông Đaminh Nguyễn Quang Thiều - Phó
Ông Đaminh Ngô Văn Thiết
Ông Gioan Baotixita Trương Đức Hinh
Ông Gioan Baotixita Trương Văn Thược
  • Giai đoạn III
Ông Đaminh Nguyễn Quang Thiều - Trưởng
Ông Gioan BaotixitaTrương Đức Hinh - Phó
Ông Gioan Baotixita Trương Văn Thược
Ông Antôn Nguyễn Văn Mộc
Ông Gioan Baotixita Nguyễn Đức Toàn
Thời kỳ Lm. Gioakim Lê Hậu Hán (03/07/2015 đến nay)
Ông Đaminh Nguyễn Quang Thiều - Trưởng
Ông Gioan Baotixita Trương Đức Hinh - Phó
Ông Gioan Baotixita Nguyễn Đức Toàn
Ông Antôn Vũ văn Rạng
Ông Đaminh Nguyễn Văn Phúc
Ông Phêrô Đỗ Xuân Phong